JURIDISCHE KENNISGEVING

Juridische mededeling

Lees aandachtig de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze site voordat u door de pagina's bladert. Door verbinding te maken met deze site, accepteert u zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Overeenkomstig artikel nr. 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, zijn de beheerders van deze website www.dailyflowers.be ook:

Site-editor:

SNC Dagbloemen BTW-nummer: 0769.952.841

Redactieverantwoordelijke: Jessica De Winter Korenbeekstraat 6/7, 1080 Brussel, België Telefoon: 02 307 53 02 E-mail: hello@dailyflowers.be Website: www.dailyflowers.be

Accommodatie :

Host: Shopify 150 Elgin Street Suite 800 Ottawa, Ontario K2P 1L4 Canada Website: www.shopify.com

Ontwikkeling :

Shopify Adres: 150 Elgin Street Suite 800 Ottawa, Ontario K2P 1L4 Canada Website: www.shopify.com 

Gebruiksvoorwaarden :

Deze site ( www.dailyflowers.be ) wordt aangeboden in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz.) Safari, Firefox, Google Chrome, enz... De juridische kennisgevingen zijn op de site gegenereerd Generator voor juridische kennisgevingen , aangeboden door Wely . Dagbloemen zet alle middelen in die haar ter beschikking staan ​​om betrouwbare informatie en betrouwbare updates van haar websites te garanderen. Fouten of omissies kunnen echter voorkomen. De gebruiker moet daarom de juistheid van de informatie controleren met , en alle wijzigingen aan de site melden die hij of zij nuttig acht. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, en voor enige directe of indirecte schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

Koekjes : De website www.dailyflowers.be kan u vragen om cookies te accepteren voor statistische en weergavedoeleinden. Een cookie is informatie die op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende stukjes gegevens die op uw computer zijn opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand waartoe een server toegang heeft om informatie te lezen en op te slaan. Bepaalde delen van deze site kunnen niet functioneren zonder de acceptatie van cookies.

Hypertekstlinks: De websites van kunnen links bieden naar andere websites of andere bronnen die op internet beschikbaar zijn. Daily Flowers heeft geen enkele manier om de sites in verband met haar websites te controleren. staat niet in voor de beschikbaarheid van dergelijke sites en externe bronnen en garandeert deze ook niet. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, en in het bijzonder uit de informatie, producten of diensten die ze aanbieden, of uit enig gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De risico's die aan dit gebruik zijn verbonden, vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker, die zijn gebruiksvoorwaarden moet naleven. Gebruikers, abonnees en bezoekers van de websites van kunnen geen hyperlink naar deze site plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Daily flowers. In het geval dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink wil plaatsen naar een van de Daily flowers-websites, is het aan hem om een ​​e-mail te sturen die toegankelijk is op de site om zijn verzoek tot het plaatsen van een hyperlink te formuleren. Daily flowers behoudt zich het recht voor om een ​​hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder haar beslissing te moeten rechtvaardigen.

Aangeboden diensten:

Alle activiteiten van het bedrijf en zijn informatie worden op onze site gepresenteerd www.dailyflowers.be .

Daily flowers streeft ernaar de site www.dailyflowers.be zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. informatie op de site www.dailyflowers.be zijn niet uitputtend en de foto's zijn niet contractueel. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen sinds ze online zijn gezet. Daarnaast alle informatie aangegeven op de site www.dailyflowers.be worden alleen ter informatie gegeven en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of ontwikkeld.


Contractuele beperkingen op gegevens:

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Als u een hiaat, een fout of een storing opmerkt, meld dit dan per e-mail op het adres jessicadewinter@hotmail.com, waarbij u het probleem zo nauwkeurig mogelijk omschrijft (pagina met problemen, type computer en gebruikte browser, enz.). ). Alle gedownloade inhoud gebeurt op risico en risico van de gebruiker en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de computer van de gebruiker lijdt of voor enig verlies van gegevens als gevolg van de download. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur die geen virussen bevat en met een up-to-date browser van de nieuwste generatie. aanwezig op het internetnetwerk kan de verantwoordelijkheid van Dagbloemen niet dragen.

Intellectueel eigendom :

Alle inhoud op de site www.dailyflowers.be , met inbegrip van, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, afbeeldingen, teksten, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en pictogrammen, evenals hun opmaak, zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf met de uitzondering van handelsmerken, logo's of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs. Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, doorgifte of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Daily flowers. Deze weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die strafbaar is volgens de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser. Bovendien kunnen de eigenaren van de gekopieerde inhoud juridische stappen tegen u ondernemen.

Deze voorwaarden van de site www.dailyflowers.be worden beheerst door het Franse recht en elk geschil of proces dat voortvloeit uit de interpretatie of uitvoering ervan is de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waarvan de maatschappelijke zetel afhankelijk is. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.

Persoonlijke gegevens :

Over het algemeen bent u niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons mee te delen wanneer u onze website www.dailyflowers.be bezoekt