Wettelijke kennisgeving


Lees aandachtig de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze site voordat u de pagina's doorbladert. Door verbinding te maken met deze site aanvaardt u deze voorwaarden zonder voorbehoud. Overeenkomstig artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, zijn de verantwoordelijken voor deze website www.dailyflowers.be :


Website editor :

SNC Daily flowers BTW-nummer: 0769.952.841

Verantwoordelijke redactie: SNC Daily flowers - Korenbeekstraat 6/7, 1080 Brussel, België Telefoon: 02 307 53 02 Email: hello@dailyflowers.be Website: www.dailyflowers.be

Hosting :

Host: Shopify 150 Elgin Street Suite 800 Ottawa, Ontario K2P 1L4 Canada Website: www.shopify.com


Ontwikkeling: Shopify

Shopify Adres: 150 Elgin Street Suite 800 Ottawa, Ontario K2P 1L4 Canada Website: www.shopify.com
Gebruiksvoorwaarden:
Deze site (www.dailyflowers.be) wordt voorgesteld in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz...) voor een beter gebruiksgemak en een aangenamere weergave, raden wij u aan moderne browsers te gebruiken zoals Internet explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz... De juridische berichten zijn gegenereerd op de site Generator of legal notices, aangeboden door Welye. Daily flowers gebruikt alle middelen waarover zij beschikt om betrouwbare informatie en een betrouwbare actualisering van haar websites te waarborgen. Er kunnen echter fouten of omissies voorkomen. De gebruiker dient zich dus te vergewissen van de juistheid van de informatie bij , en elke wijziging die hij/zij nuttig acht aan de site te melden. is in geen geval verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, en elke directe of indirecte schade die daaruit kan voortvloeien.

Cookies:

De website www.dailyflowers.be kan u vragen cookies te accepteren voor statistische en weergave doeleinden. Een cookie is een stukje informatie dat op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende gegevens die op uw computer worden opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat een server benadert om informatie te lezen en vast te leggen. Sommige delen van deze site kunnen niet functioneren zonder de acceptatie van cookies.

Hyperlinks :

De websites van Daily Flowers kunnen links aanbieden naar andere websites of andere bronnen die op het internet beschikbaar zijn. Daily flowers heeft geen middelen om de sites verbonden aan haar websites te controleren. staat niet in voor de beschikbaarheid van dergelijke sites en externe bronnen, noch garandeert zij deze. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze externe sites of bronnen, en met name uit de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of uit het gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De aan dit gebruik verbonden risico's zijn volledig voor rekening van de internetgebruiker, die de gebruiksvoorwaarden moet naleven. Gebruikers, abonnees en bezoekers van de websites van Daily Flowers mogen geen hyperlink naar deze site aanbrengen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Daily Flowers. Indien een gebruiker of bezoeker een hyperlink wil aanbrengen naar een van de websites van Daily flowers, dient hij/zij een op de website toegankelijke e-mail te sturen om zijn/haar verzoek tot het aanbrengen van een hyperlink te formuleren. Daily flowers behoudt zich het recht voor een hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder zijn beslissing te moeten motiveren.

Geleverde diensten :

Alle activiteiten en informatie van het bedrijf worden gepresenteerd op onze website www.dailyflowers.be.

Daily flowers spant zich in om op de site www.dailyflowers.be zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. De informatie op de site www.dailyflowers.be is niet volledig en de foto's zijn niet contractueel. Zij worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert hun lancering. Bovendien wordt alle informatie op de website www.dailyflowers.be ter indicatie gegeven en kan deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangepast.

Contractuele beperking van gegevens:

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Als u een hiaat, een fout of een schijnbare storing opmerkt, kunt u dit per e-mail melden aan hello@dailyflowers.be, waarbij u het probleem zo nauwkeurig mogelijk beschrijft (pagina die het probleem veroorzaakt, type computer en gebruikte browser, enz.) Het downloaden van inhoud gebeurt op eigen risico van de gebruiker en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. Bijgevolg kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de computer van de gebruiker of voor het verlies van gegevens als gevolg van het downloaden. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te betreden met recente apparatuur, vrij van virussen en met een geactualiseerde browser van de laatste generatie. De hyperlinks die in het kader van deze website zijn aangebracht naar andere bronnen op het internetnetwerk vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Daily Flowers.


Intellectuele eigendom :

Alle inhoud op de website www.dailyflowers.be, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grafieken, afbeeldingen, teksten, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en iconen, evenals de lay-out ervan, zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf, met uitzondering van handelsmerken, logo's of inhoud die toebehoort aan andere partnerbedrijven of auteurs. Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Daily Flowers. Deze weergave of reproductie, op welke wijze dan ook, vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. De niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker kan doen ontstaan. Bovendien kunnen de eigenaars van de gekopieerde inhoud gerechtelijke stappen tegen u ondernemen.
De onderhavige voorwaarden van de site www.dailyflowers.be worden beheerst door het Franse recht en elk geschil of geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van het bedrijf gevestigd is. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.

Persoonlijke gegevens:

In het algemeen hoeft u ons geen persoonsgegevens te verstrekken wanneer u onze website www.dailyflowers.be bezoekt. Er zijn echter enkele uitzonderingen op dit beginsel. Voor bepaalde diensten die door onze site worden aangeboden, kan het inderdaad nodig zijn dat u ons bepaalde gegevens meedeelt, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het online aangeboden formulier in de rubriek "contact" invult. In elk geval kunt u weigeren uw persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval kunt u de diensten van de site niet gebruiken, met name het aanvragen van informatie over ons bedrijf en het ontvangen van nieuwsbrieven. Ten slotte kunnen wij automatisch bepaalde informatie over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt, waaronder: informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en de diensten die u opent, uw IP-adres, uw browsertype, uw toegangstijden. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aan u aangeboden diensten te verbeteren. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.